«Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Χαμηλής Λειτουργικότητας»- Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική - 5η σειρά | Έναρξη: 9 Νοεμβρίου 2019

Εισαγωγή

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – ΔΑΦ, εντάσσονται στις Διαταραχές της Ανάπτυξης. Τα άτομα με ΔΑΦ εμφανίζουν, διαφορετικού βαθμού, δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή, στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Πρόκειται για διαταραχές πολυπαραγοντικής αιτιολογίας η οποία, μέχρι και σήμερα, δεν προσδιορίζεται σαφώς, η δε διάγνωσή τους βασίζεται σε κλινικά κριτήρια σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νοσημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-ΙCD10 ή με την Ταξινόμηση των Ψυχικών νόσων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας-DSM-5. Δεδομένης της πολυπαραγοντικής και μη σαφώς ορισμένης αιτιολογίας τους, δεν υπάρχει ριζική ή/και αιτιολογική θεραπεία.

Η εικόνα των ατόμων με ΔΑΦ ποικίλλει εξαιρετικά ως προς τη βαρύτητα των δυσκολιών και τη λειτουργικότητα του ατόμου: τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να είναι, από εξαιρετικά προικισμένα, έως και να χρειάζονται σημαντική και συνεχή υποστήριξη για τη διαβίωση και λειτουργία τους. Επιπλέον, η εικόνα τους μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και τη φάση ζωής του ατόμου. Το χαρακτηριστικό αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη πολλών, διαφορετικών και μεταβαλλόμενων αναγκών στη διάρκεια της ζωής τους, για τα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ αλλά και τις οικογένειες τους.

Η θεραπευτική παρέμβαση διεθνώς εστιάζει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου, στην υποστήριξη της οικογένειας του, στην κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, και γενικότερα στην ανάπτυξη και βελτίωση του υπάρχοντος δυναμικού του ατόμου. Η θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επαγγελματίες.

Οι δομές του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες, και συχνά καινοτόμες, υπηρεσίες σε άτομα με ΔΑΦ και στις οικογένειες τους τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Ταυτόχρονα, η κλινική μας πρακτική και εμπειρία έχει δώσει σταθερό βήμα στην κλινική εκπαίδευση τελειόφοιτων φοιτητών / τριών στη διάρκεια της πρακτικής τους αλλά και νέων επαγγελματιών που αναζητούν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη φροντίδα και θεραπεία ατόμων με ΔΑΦ, που στηρίζουν και προωθούν την επιτυχημένη επαγγελματική τους ένταξη. Στα τελευταία 9 χρόνια οι δομές της Αθήνας έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 100 νέους επαγγελματίες και φοιτητές, αρκετοί από τους οποίους εντάχθηκαν, σε δεύτερο χρόνο, στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η δε συντριπτική τους πλειοψηφία εντάχθηκε επιτυχημένα σε άλλες δομές που ασχολούνται με άτομα με ΔΑΦ.

Ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2016, και αξιοποιώντας περαιτέρω την πολυετή και πολυεπίπεδη εμπειρία και φιλοσοφία μας, οργανώνουμε μία σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για νέους επαγγελματίες/τελειόφοιτους, συνδυάζοντας τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα με την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική και δεοντολογία που τροφοδοτούν.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ώριμου επαγγελματικού - θεραπευτικού προφίλ των συμμετεχόντων, δομημένο πάνω στη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία της κλινικής μας πρακτικής.

Οι τέσσερις σειρές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του ΚΠΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για άτομα με Αυτισμό στην Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» και το εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για άτομα με αυτισμό «Ηλίανθος», το 2016, 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα.

Ομάδα Σχεδιασμού: Γ. Μπριντζουλάκης, Α. Μάσχα, Γ. Γραμματόπουλος , Π.Χούλη , Ν.  Μαυροειδή

Οργάνωση: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας «Στην Αυλή του Κόσμου», και το Εξειδικευμένο Κέντρο για άτομα με Αυτισμό «Ηλίανθος»

Στόχοι

Εισαγωγή σε, και, εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

 • Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος - Μέσης & Χαμηλής λειτουργικότητας, ΔΑΦ Μ&Χ Λ.
 • Τις βασικές έννοιες και αρχές της θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μέσης & Χαμηλής Λειτουργικότητας Μ&Χ Λ.
 • Τη μεθοδολογία σχεδιασμού, εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μέσης & Χαμηλής Λειτουργικότητας.
 • Την εφαρμοζόμενη κλινική πρακτική στο μοντέλο του ΚΠΕ

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ΔΑΦ Μ&Χ Λ

β) Να οργανώσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους και την κλινική τους πρακτική.

γ) Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

δ) Να αποκτήσουν κλινική εμπειρία και να είναι σε θέση να εργασθούν με άτομα με ΔΑΦ Μ&Χ Λειτουργικότητας.

Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναλυθούν διεξοδικά το θεωρητικό και εννοιολογικό κομμάτι διαγνωστικών κριτηρίων και εργαλείων, θεραπευτικές παρεμβάσεις, μέθοδοι αποκατάστασης και βασικά ζητήματα δεοντολογίας και φιλοσοφίας.

1. Εισαγωγή στις ΔΑΦ Μέσης & Χαμηλής Λειτουργικότητας:

 • Ορισμός, Επιδημιολογία, Κλινική εικόνα, Βιολογικό υπόβαθρο- Παράγοντες κινδύνου, Ψυχολογικές θεωρίες, Η έννοια της μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας σύμφωνα με ICD-10, DSM5.
 • Διάγνωση, Συνοσηρότητα, Διαφορική Διάγνωση, Διαγνωστικά Εργαλεία.
 • Πολλαπλές ανάγκες ατόμων με ΔΑΦ, Συνεχιζόμενες και δια βίου ανάγκες, Υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες, Διατομεακή και Διεπιστημονική Συνεργασία.

2. Εισαγωγή στην αντιμετώπιση/παρέμβαση /αποκατάσταση Βασικές αρχές, Στόχοι, Περιορισμοί, Διατομεακή και Διεπιστημονική Συνεργασία, Παρεμβάσεις, Είδη και Μεθοδολογίες, Γενίκευση, Διεπιστημονικότητα, Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα.

3. Δυσκολίες στην Επικοινωνία : Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες, Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία, Χρήση Ομιλίας, Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές PECS και TEACCH, Επικοινωνία και Αυτονομία.

4. Εισαγωγή στις βασικές αρχές και ορθή πρακτική: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Προγράμματα Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Ψυχοκινητική Αγωγή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες και Αποκατάσταση.

 1. Διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν. Η χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Το μοντέλο Positive Behavior Support (PBS).

5. Η οικογένεια με μέλος άτομο με ΔΑΦ:

 • Πώς η ΔΑΦ επηρεάζει την οικογένεια.
 • Θεραπευτική σχέση με την οικογένεια: Ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η χρήση της Συμβουλευτικής στις ΔΑΦ.

6. Πρώτες Βοήθειες σε περιβάλλον Ειδικής Αγωγής:

 • Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη ατυχημάτων
 • Περιποίηση Τραυμάτων – Εγκαυμάτων
 • Αντιμετώπιση πνιγμού – Επιληπτικών κρίσεων
 • Από τη θεωρία στο Συμβάν – μελέτη συμβάντων

7. Το μοντέλο του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Μεθοδολογία, Προτεραιότητες, Μεταβλητότητα εικόνας, Ανάδειξη διαφορετικών πλευρών του αξιολογούμενου ατόμου

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ: Πώς – Γιατί τίθενται οι στόχοι, Τι λαμβάνουμε υπόψη μας, Αλληλουχία στόχων, Δυναμικό αξιοποίησης & γενίκευσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Στόχοι παρέμβασης, Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, Πως μεταφράζονται οι στόχοι, Προτεραιότητες, Δυνατότητες πλαισίου, Εναλλαγή και συμπληρωματικότητα στόχων, Συνεργασία με άλλα πλαίσια και την οικογένεια.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Ρόλος θεραπευτή, Θεραπευτική σχέση, Προώθηση της Αυτονομίας, Αντίληψη του ατόμου με ΔΑΦ ως άτομο με ιδιαιτερότητα και δικαίωμα επιλογής, Διαμόρφωση της δυνατότητας επιλογής, Κοινωνική θέση και κοινωνική ιδιότητα του ατόμου με ΔΑΦ, Από την αξιολόγηση των δυσκολιών στην κοινωνική ένταξη και αυτονόμηση. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αναγκών των ατόμων με ΔΑΦ : Από τη διάγνωση στο αίτημα και στη σφαιρική κάλυψη αναγκών δια βίου. 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Έντυπο.

Δείτε το Πρόγραμμα.

 

Η οριστικοποίηση της συμμετοχής θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Χώρος διεξαγωγής: ΚΔΒΜ Taseis, Διεύθυνση: Αιόλου 72, Αθήνα, 10559

Χώρος διεξαγωγής πρακτικής άσκησης: Κέντρο Ημέρας «Στην Αυλή του Κόσμου» Κέντρο Παιδιού & Εφήβου

Εξειδικευμένο Κέντρο για άτομα με Αυτισμό «Ηλίανθος»

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10-12 , Περιστέρι (πλησίον στάσης Μετρό Άγιος Αντώνιος )

Κόστος συμμετοχής

A) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • 580,00: Εγγραφή 100,00 έως 31/10/2019, το υπόλοιπο σε 3 δόσεις έως 31/3/2020.
 • 490,00: Ειδική τιμή για φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές, εφάπαξ καταβολή και για εγγραφές έως 10/10/2019.

Β) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 400,00 : Εγγραφή 100,00 έως 31/10/2019, το υπόλοιπο σε 3 δόσεις έως 31/3/2020.
 • 360,00: : Ειδική τιμή για φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές, εφάπαξ καταβολή και για εγγραφές έως 10/10/2019.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIGETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΑΦ_5».

 • Σε περίπτωση έκπτωσης, λόγω φοιτητικής ή άλλης ιδιότητας, παρακαλούμε να αποστέλλετε αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού, μαζί με το καταθετήριο.
 • Σε κάθε περίπτωση ,παρακαλούμε να αποστέλλετε το καταθετήριο της τράπεζας στη διεύθυνση επικοινωνίας seminars@kpechios.gr

Το ποσό της εγγραφής (100,00) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής:

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που:

 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.
 • Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Πρόγραμμα χωρίς προειδοποίηση.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση που:

 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Το πρόγραμμα ακυρωθεί με ευθύνη του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές: Ηλεκτρονικά στο www.kpechios.gr (επιλέγοντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

H εγγραφή οριστικοποιείται με την αποστολή του καταθετήριου και η συμμετοχή μετά και το θετικό αποτέλεσμα της συνέντευξης και την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του Πρωτοκόλλου συνεργασίας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις δηλώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Χούλη , τηλ: 210 5731581, 6984601372
e-mail: seminars@kpechios.gr, Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00 πμ – 15:00 μμ

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...