• Οδηγός Σπουδών
  Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
  2020/21

Δίπλωμα Εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία που παρέχεται από το ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) επιχειρεί να κάνει μια σύνθεση, σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο, δύο βασικών (και ορισμένων υπολοίπων εκλεκτικά) προσεγγίσεων στη ψυχοθεραπεία. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European Accredited Psychotherapy Training Institutes, EAPTI). Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Τσιάκος Δημήτριος

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μια σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία. Η σχεσιακή προοπτική ενσωματώνει βασικά συστατικά της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Θεωρίας Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, της Ψυχολογίας του Σχεσιακού Εαυτού, της Διὒποκειμενικότητας καθώς και της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας. Η βάση αναφοράς που αναδεικνύει τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι η Σύγχρονη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κατανόηση του ατόμου ενώ αναδεικνύεται μέσω αντίστοιχων μαθημάτων η συνεισφορά της βασικής Φροϋδικής θεωρίας. Η αναπτυξιακή προοπτική ενσωματώνει το έργο των Bowlby, Winnicott, Stern και άλλων. Η σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

Η βρεφική φροντίδα και κυρίως η σχέση που συντελείται μεταξύ τροφού - βρέφους έχει πρωταρχική σημασία και δημιουργεί την ενδοψυχική δομή του ατόμου, δηλαδή τη βάση για την κατανόηση του εαυτού του, καθώς και την αντίληψη για τους άλλους και τον κόσμο. Η ενδοψυχική δομή θα επηρεάσει με τη σειρά της όλες τις επακόλουθες σχέσεις λόγω της τάσης επανάληψης Σχεσιακών – Αλληλεπιδραστικών μοτίβων με τους άλλους.

Ο εαυτός συνεπώς συν-κατασκευάζεται κοινωνικά και επηρεάζεται από τα συγγενικά πρότυπα με τους γονείς ή / και τα άλλα βασικά πρόσωπα, καθώς και από το πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκε η σχέση βρεφικής φροντίδας. Το σύνολο της εννοιολογικής κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθώς και της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισής από τους ειδικούς νοείται στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης και όλα τα εργαλεία μας είναι προσαρμοσμένα στην αλληλεπιδραστική φύση της ψυχοθεραπευτικής συνάντησης. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών / θεραπευτών θα προσδιορίσουν το ατομικό μοτίβο συσχέτισης του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και έτσι θα ενθαρρυνθεί η συσχέτιση του προσωπικού ιστορικού με την εξελισσόμενη θεωρητική κατανόηση του μοντέλου.

Το τετραετές Οργανώνεται γύρω από τα τέσσερα κύρια συστατικά της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης:

 • θεωρία ψυχοθεραπείας
 • Κλινική πρακτική
 • Εποπτεία
 • Προσωπική ανάπτυξη (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία)

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και αντλούν από την εκτεταμένη επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών. Έμφαση δίνεται στις κλινικές δεξιότητες και στην προσωπική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση συντελείται με σύγχρονο τρόπο μέσω ενός συνδυασμού εξετάσεων θεωρητικής γνώσης και κριτηρίων βιωματικής εμπλοκής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενθαρρυντικό και δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον, οι διαλέξεις αποτελούνται από ένα συνδυασμό κλασσικής εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης με σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα.

Στα πλαίσια προστασίας της δημόσια υγείας και ευθυγράμμισης με τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον COVID-19, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται διαδικτυακά.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Παρακολούθηση του πρώτου έτους με χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης. Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί και συμμετέχει στα θεωρητικά μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρώτο έτος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των σπουδών του δεν απαιτείται η έναρξη θεραπείας ή εποπτείας. Το κόστος για την παρακολούθηση αυτού του κύκλου ορίζεται στα 1400Ε. Σε περίπτωση προεγγραφής (μέχρι τέλος Ιουλίου) με καταβολή τουλάχιστον του 50% του ποσού, παρέχεται έκπτωση 15% με τελική τιμή 1190Ε.

 • Συνέχιση της παρακολούθησης των δύο επομένων ετών (2ο και 3ο) με χορήγηση αντίστοιχου τίτλου. Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Επίσης από το δεύτερο έτος αρχίζει να συμμετέχει στην εποπτεία συμμετέχοντας με περιστατικά της πρακτικής όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα και λαμβάνει μέρος στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κέντρου μας (έρευνα, συγγραφικό έργο, ημερίδες, ομάδες μελέτης). Η συμμετοχή του σε βιωματική ομαδική θεραπεία είναι υποχρεωτική από την αρχή του δευτέρου έτους σπουδών του και το κόστος εμπεριέχεται στο ετήσιο κόστος διδάκτρων. Στα δίδακτρα δεν υπολογίζονται οι ατομικές θεραπείες όπου κάθε μια κοστολογείται με 35 Ε και οι εποπτείες που κοστολογούνται (ατομική εποπτεία (50΄) = 40 Ε ομαδική εποπτεία (90΄) = 30 Ε). Κόστος ετήσιο για τα θεωρητικά μαθήματα 2000Ε. Σε περίπτωση προεγγραφής (μέχρι τέλος Ιουλίου) με καταβολή τουλάχιστον του 50% του ποσού, παρέχεται έκπτωση 15% με τελική τιμή 1700Ε. • Ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους επιλέγοντας εξειδίκευση στην ομαδική θεραπεία είτε στη ψυχοθεραπεία παιδιών.
 • Παρακολούθηση μεμονωμένων θεωρητικών μαθημάτων οπού κάθε μάθημα κοστολογείται στα 45 Ε.
 • Αναφορικά με τα υποχρεωτικά εξειδικευμένα σεμινάρια το κέντρο θα προσπαθεί στο βαθμό του εφικτού να απαλλάσσει τον εκπαιδευόμενο από χρεώσεις. Στις περιπτώσεις που οι ομιλητές θα έρχονται από το εξωτερικό λόγω αυξημένου κόστους οι εκπαιδευόμενοι του κέντρου θα έχουν 50% μείωση στη συμμετοχή.

Να σημειωθεί πως οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ένα μεστό και εισαγωγικό έτος στο μοντέλο της σύγχρονης ψυχοθεραπείας, με τη θεωρία και την κλινική εμπειρία να αλληλοσυνδέονται διαρκώς και όπου παρά τις προκλήσεις της χρονιάς αυτής, οι εκπαιδευτές όχι μόνο διατήρησαν τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα του μαθήματος στη συνθήκη της τηλεκπαίδευσης, αλλά κατάφεραν να το εμπλουτίσουν και να το επικαιροποιήσουν, με τις συνεχόμενες αλλαγές στην καθημερινότητα να συνιστούν γόνιμο έδαφος για διάλογο, κριτικό στοχασμό και νοηματοδότηση στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Σαββίδου Ειρήνη

Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...