PsychologyNow Team

Πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη εισαγωγή φοιτητών στο υπό επανίδρυση ΔΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη εισαγωγή φοιτητών στο υπό επανίδρυση ΔΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

PsychologyNow Team

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι δυο (22) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη«Γνωσιακή Επιστήμη».


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας. Επίσης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν και οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους ή το δίπλωμά τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 800 ευρώ ανά εξάμηνο, για 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr)
 • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr)
 • Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείται γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπεί ο υποψήφιος από τη φοίτησή του σε αυτό.
 • Πτυχίο/δίπλωμα, αναλυτική βαθμολογία και άλλοι τίτλοι σπουδών (για τίτλους πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών (όπου υπάρχουν)
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι νέες ημερομηνίες των αιτήσεων θα ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι.

Για οικονομία χρόνου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τώρα ώστε να είναι έτοιμοι όταν αυτές ανακοινωθούν.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 7275506 & 210 7275504 (Δευτέρα - Τετάρτη και ώρες 10:00 – 12:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim@phs.uoa.gr.

Επιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εργασίες (όπου υπάρχουν)
 • Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές
 • Γραπτή αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες

β) Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών

γ) Κατανόηση κειμένων Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας

 • Συνέντευξη (των υποψηφίων που θα κληθούν βάσει των ανωτέρω)

Οι νέες ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων και των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι.

Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων και ο χρόνος μεταξύ των αιτήσεων και των εξετάσεων θα είναι περιορισμένος.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες:

Τι είναι νευροεπιστήμη. Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη. Νευροδιαβιβαστές. Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4.

ΙΙ. Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών:

α) Κεφάλαια 1–3 του βιβλίου «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) με έμφαση στα κεφάλαια 2 και 3, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.

β) Από τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου:

1.1  Συναρτήσεις (ορισμός συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης)

1.2 Η έννοια της παραγώγου

1.3 Παράγωγος συνάρτησης

1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (το κριτήριο της πρώτης παραγώγου)

2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (στατιστικοί πίνακες, πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων: ραβδόγραμμα-διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων: κλάσεις ίσους πλάτους, καμπύλες συχνοτήτων)

2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση)

2.4 Γραμμική παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση, ευθεία παλινδρόμησης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)

3.1 Πιθανότητες (πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα)

3.2 Έννοια της πιθανότητας (έννοια και ιδιότητες σχετικής συχνότητας, κλασικός ορισμός πιθανότητας)

ΙII. Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση κειμένου, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης από τον χώρο της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Τα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά για το είδος των κειμένων που θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν οι υποψήφιοι, προτείνεται το: Frankish & Ramsey (2012) The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge University Press. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «εξεταστέα ύλη», καθώς πρόκειται απλώς για δείγμα κειμένων.

Δείτε την Ανακοίνωση.

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...