PsychologyNow Team

Θέσεις εργασίας για 1 Ψυχολόγο και 1 Κοινωνικό Λειτουργό στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας του Ε.Ε.Σ

Θέσεις εργασίας για 1 Ψυχολόγο και 1 Κοινωνικό Λειτουργό στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας του Ε.Ε.Σ

PsychologyNow Team

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας.


Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ''Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα'' με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Περιγραφή θέσης

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Ψυχολόγος, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσόντα που απαιτούνται

Ψυχολόγος, (1 άτομο)

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού
 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους ανατροφοδότηση
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων γιατην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Όταν ζητείται πιστοποιημένη γνώση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 15/3/2019 έως και 2/4/2019, από 9.00 έως 14.30.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.

- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση.

 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Κοινωνικός Λειτουργός, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσόντα που απαιτούνται

Κοινωνικός Λειτουργός (1 άτομο)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Διαχείριση της υπόθεσης κάθε ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής εκτίμησης, σχεδιασμού ενεργειών, παρακολούθησης και παραπομπών, όπως απαιτείται
 • Παροχή αρχικής επαφής και ενημέρωσης των ανηλίκων για τους κανόνες, τις ευθύνες και τη γενική λειτουργία της δομής
 • Διασφάλιση μέσων και προϋποθέσεων προκειμένου οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες
 • Συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες (δημόσιες αρχές, υπηρεσίες υγείας κ.λπ.), εφόσον απαιτείται
 • Παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ανηλίκους σε συνεργασία με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό
 • Επιτήρηση της διαδικασίας διανομής της φαρμακευτικής αγωγής, σε συνεργασία με τους φροντιστές
 • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ/ΕΣ, της εμπιστευτικότητας και της αρχής «μη βλάπτειν»
 • Τεκμηρίωση, καταγραφή και επικαιροποίηση του αρχείου/φακέλων υποθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των υποθέσεων πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων)

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Όταν ζητείται πιστοποιημένη γνώση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 14/3/2019 έως και 1/4/2019, από 9.00 έως 14.30. 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.

- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση.

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...