PsychologyNow Team

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΚ2023) για τη στελέχωση δύο Κινητών Κλιμακίων στον Έβρο - Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΚ2023) για τη στελέχωση δύο Κινητών Κλιμακίων στον Έβρο - Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

PsychologyNow Team

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.


Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος θα συστήσει δύο (2) κινητά κλιμάκια στον Έβρο τα οποία θα στηρίζουν την ήδη υπάρχουσα Κινητή Μονάδα του φορέα «ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος» με τη συνεργασία του «Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». Σκοπός των εν λόγω κλιμακίων θα είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού στις περιοχές των δήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο το 2023. Έδρα των κλιμακίων θα είναι η έδρα της Κινητής Μονάδας στην Αλεξανδρούπολη.

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. (https://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/glwssomatheia/2315-eparkeia-gnwshs-ellhnikhs-glwssas)
  • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο (φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (φωτοαντίγραφο)
  4. Βεβαίωση/σεις οικείου ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση/εις προϋπηρεσίας, συμβάσεις
  5. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ
  6. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας (φωτοαντίγραφο)
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η κατάθεση και πληρότητα των δικαιολογητικών γίνεται με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας και η υποβολή γίνεται για ένα κωδικό θέσης.

Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα ανά θέση/κωδικό θέσης ή με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξεταστούν.

Οι κατατεθειμένες ηλεκτρονικά αιτήσεις/δικαιολογητικά, λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου για τον οποίο θα ενημερωθούν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση (βρείτε εδώ) και τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση evrosrodopi@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf και θέμα «Πρόσκληση ΚΚ2023 για τον κωδικό θέσης …… (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση) από Πέμπτη 5/10/2023 μέχρι και Πέμπτη 12/10/2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 25510 38178 (εσωτερικό 2) από Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 έως 13.00.

Δείτε περισσότερα εδώ

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...